Kino Visiolla

tilavat ja esteettömät koukoustilat

Tar­joam­me Ki­no Vi­sion elo­ku­va­sa­lia eli au­di­to­rio­ta käyt­töö­si esi­mer­kik­si ko­kouk­sia ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia var­ten. Sijainti Sotkamon kirkonkylän kupeessa noin 12 minuutin ajomatkan päässä Vuokatista.

Kah­vien ke­ra tai il­man. Is­tu­ma­paik­ko­ja jo­pa 90 hen­gel­le. Es­teet­tö­myys on huo­mioi­tu.

Sa­li si­säl­tää esi­tys­tek­nii­kan, kuten mik­ro­fo­nit ja kaiut­ti­met. Myös st­rii­maus­mah­dol­li­suus.

Sopii esimerkksi yrityksille ja yhdistyksille. Kysy lisää!

kinovisio@kinovisio.fi
044 5397309

auditorio Sotkamossa